Na Giełdzie handluje się akcjami, obligacjami, powszechnymi świadectwami udziałowymi, prawami poboru oraz kontraktami terminowymi na indeks WIG20. Decyzję o dopuszczeniu papieru wartościowego do obrotu podejmuje Rada Giełdy. Szczegółowe warunki oraz procedury związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu na Giełdzie zawiera Regulamin Giełdy.
Przykładem papieru wartościowego jest akcja. Są również inne rodzaje papierów wartościowych: obligacje, bony skarbowe, warianty. Ogólnie biorąc, papier wartościowy to dokument, z którego wynikają dla jego właściciela określone prawa – prawo udziału w spółce, prawa do otrzymywania odsetek. Cechą charakterystyczną papierów wartościowych emitowanych przez spółki giełdowe jest to, że są one emitowane w seriach, w znacznych ilościach, i że każdy papier wartościowy należący do tej samej serii daje takie same prawa. Na giełdzie warszawskiej handluje się takimi papierami wartościowymi jak akcje i obligacje, a także prawami do nich (np. prawem wyboru).

180 lat temu 12 maja 1817 roku została otwarta oficjalnie pierwsza giełda w Warszawie. Początkowo miała swoją siedzibę na Placu Bankowym zaś od 1877 – 1939 we własnym budynku przy ul. Królewskiej.
Mimo iż nie mogła konkurować z największymi giełdami Europy pod względem wielkości obrotów, stanowiła ważny element polskiej gospodarki. Od samego początku specjalizowała się w obrocie papierami wartościowymi i walutami. Ceduła giełdowa z 1938 roku wymienia 130 notowanych akcji i obligacji. Po II wojnie światowej możliwość utworzenia giełdy papierów wartościowych zaistniał dopiero po przełomie politycznym 1989 r. 12 kwietnia 1991r. została powołana Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – od samego początku budowana według najnowocześniejszych standardów światowych.
W ciągu 6 lat swojego działania giełda Warszawska zdobyła uznanie na arenie międzynarodowej, co znalazło wyraz między innymi w przyjęciu GPW do Międzynarodowej Federacji Giełd Papierów wartościowych – FIBV – jako jedynej z pośród giełd Europy Środkowej i Wschodniej. Przede wszystkim jednak GPW zdobyła zaufanie krajowych inwestorów czego dowodem jest otwarcie w Polsce 1000000 rachunków inwestycyjnych.

Obligacje – rodzaj papierów wartościowych, potwierdzających udzielanie kredytu przez nabywcę imitenta stały, z góry określony dochód. Wartość emisji obligacji w dniu emisji nie może przekroczyć 50% funduszu statusowego lub kapitału zakładowego, a w przypadku gminy 20% planowanych rocznych dochodów. Obligacje mogą być emitowane przez:

1) Skarb Państwa lub Bank centralny
2) Podmioty gospodarcze, mające osobowość prawną
3) Instytucje sektora publicznego
4) Organizacje społeczne i fundacje prowadzące działalność gospodarczą<!–more–>

Przy kupowaniu i sprzedawaniu obligacji trzeba zwracać uwagę na cenę, stopę oprocentowania, wartość rynkową, cenę wykupu oraz termin i reguły wykupu.

Cena obligacji – cena emisji, którą trzeba zapłacić emitentowi przy zakupie obligacji. Cena może być równa lub wyższa od wartości nominalnej.

Stopa oprocentowania – wskazuje na wysokość dochodu właściciela z tytułu posiadania obligacji.

Wartość rynkowa – rzeczywista wartość obligacji ustalona na giełdzie w wyniku działania prawa podaży i popytu.

Cena wykupu – powinna być równa lub wyższa od wartości nominalnej akcji.

Termin wykupu – termin ważności, termin po upływie którego emitent jest obowiązany zwrócić dług posiadaczowi obligacji.

Reguły wykupu – określają warunki, zgodnie z którymi wierzyciel może odzyskać pieniądze zainwestowane w obligacje.