Spółką kieruje trzy osobowy zarząd a jej działania nadzoruje Rada Giełdy. Obowiązuje w niej regulamin uchwalony przez Radę Giełdy i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. Przyjęty w Polsce system giełdowy można scharakteryzować jako rynek kierowany zleceniami, tzn. rynek, którym kursy ustalane są na podstawie zleceń składanych przez inwestorów wprowadzone zasady handlu należą do bardzo nowoczesnych – a papiery wartościowe istnieją formie niematerialnej, tzn. zapisów w systemach komputerowych Giełdy, domów maklerskich i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Transakcje na giełdzie zawierane są wyłącznie przez licencjonowanych maklerów – pracowników domów maklerskich, które są członkami giełdy. Członkiem giełdy jest podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, będący akcjonariuszem giełdy i dopuszczony do działania na giełdzie. Giełda koncentruje obrót papierami wartościowymi zapewniając płynność oraz bezpieczeństwo transakcji i rozliczeń. Zastosowanie na giełdzie nowoczesnych technologii informatycznych umożliwia zawierania na każdej sesji wielu tysięcy transakcji.

Transakcje giełdowe są zawierane na podstawie przekazywanych przez członków giełdy tzw. zleceń maklerskich. Zleceniem maklerskim jest oferta kupna lub sprzedaży papierów wartościowych notowanych na giełdzie, sporządzona przez członka giełdy w formie określonej przez Zarząd Giełdy Warszawskiej. Członek giełdy sporządza zlecenie maklerskie najczęściej w imieniu własnym na rachunek klienta albo też na rachunek własny, o ile zyskał uprawnienia dealerskie na mocy uchwały Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Zlecenia maklerskie na rachunek klienta sporządza się wyłącznie na podstawie zlecenia klienta, niezwłocznie po jego przyjęciu. Cenę oznaczona w zleceniu uważa się, w przypadku oferty kupna, za cenę maksymalną, a w przypadku oferty sprzedaży – za cenę minimalną. Zlecenia maklerskie są ważne do dnia oznaczonego w zleceniu klienta. Termin ważności zlecenia maklerskiego na rynku podstawowym i równoległym nie może przekroczyć końca następnego miesiąca, licząc od daty wystawienia zlecenia klienta. Sesje giełdowe odbywają się regularnie w siedzibie giełdy na tzw. parkiecie. Nadzór nad przebiegiem i porządkiem sesji giełdowej sprawuje przewodniczący sesji, którym jest członek Zarządu Giełdy lub umocowany przez Zarząd pracownik giełdy.

Akcje publicznych spółek mogą być notowane na rynku podstawowym, równoległym lub wolnym. Rynek podstawowy przeznaczony jest dla spółek dużych o kapitale akcyjnym, posiadających co najmniej 500 akcjonariuszy. Ponadto akcje, które mają znaleźć się w obrocie giełdowym muszą stanowić przynajmniej ? wszystkich akcji spółki. Spółka zobowiązana jest również m.in. ogłosić roczne sprawozdania finansowe za ostatnie trzy lata obrotowe oraz osiągnąć łączny zysk w tym okresie wynoszący co najmniej 82 mln zł. Oddzielnym segmentem rynku podstawowego są akcje NFI. Notowane są akcje 15 Narodowych Funduszy Inwestycyjnych pochodzących z zamiany Powszechnych Świadectw Udziałowych. Rynek równoległy przeznaczony jest dla spółek o mniejszym kapitale akcyjnym, mających przynajmniej 300 akcjonariuszy. Spółka ubiegająca się o notowania na tym rynku musiała przynieść zysk za ostatni rok obrotowy oraz ogłosić sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata.
Na koniec stycznia 2008 r. rynek równoległy liczył 312 spółek. Rynek wolny został utworzony dla spółek nie spełniających warunków rynku podstawowego i równoległego. Spółka ubiegająca się o wejście na rynek wolny zobowiązana jest głosić sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy. Na koniec stycznia 1998 r. na rynku wolnym notowane były cztery spółki. Spółki a rynków równoległego oraz wolnego mogą ubiegać się o przeniesienie na wyższy rynek po spełnieniu warunków regulaminowych.